پیام کوتاه

مقایسه نسخه ها محصولات | مقایسه نسخه ها

از جمله محصولات ارائه شده توسط شرکت اهرا سامانه ایرانیان عبارتند از :
1. سامانه هوشمنـد پیـام کوتاه

سیستم ارسال پیام کوتاه مقایسه نسخه ها جهت مشاهده مقایسه نسخه های سامانه هوشمنـد پیـام کوتاه اهرا سامانه ایرانیان
برروی لینک زیر کلیک نمایید .

مقایسه نسخه ها...

و یا جهت دانلود فایل مقایسه نسخه های سامانه هوشمنـد پیـام کوتاه اهرا سامانه ایرانیان برروی لینک زیر کلیک نمایید .

دانلود فایل مقایسه نسخه ها...